Všeobecné podmienky pre využívanie portálu www.filmuj.sk

Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá poskytovanie služby podľa týchto podmienok vykonáva ako predmet svojej podnikateľskej činnosti. Používateľom môže byť len fyzická alebo právnická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Používateľom platenej služby na portáli www.filmuj.sk môžu byť aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré konajú v rámci svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti, najmä propagácia svojej obchodnej činnosti.


Tieto pravidlá a všeobecné právne podmienky pre využívanie služieb sú záväzné pre všetkých používateľov portálu www.filmuj.sk, vrátane tých používateľov, ktorí na adrese www.filmuj.sk ukladajú a sprístupňujú videá, píšu blogy, alebo umiestňujú akékoľvek textové informácie, komentáre, názory alebo záznamy obrazové, zvukové, zvukovo-obrazové.


Každý používateľ portálu www.filmuj.sk je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, týkajúce sa najmä autorského zákona, zákona o ochrane osobných údajov, trestného zákona, zákona o reklame a je si vedomý svojej právnej zodpovednosti za ich porušenie.


Registrácia používateľa

Registrácia používateľa na serveri nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti neregistrovaným užívateľom. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveri v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa


Používateľ portálu je oprávnený využívať služby v súlade s týmito pravidlami a podmienkami až po vyplnení registračných údajov, udelení súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami a po tom, čo prevádzkovateľovi doručí prejav vôle, z ktorého je zrejmé, že chce používať služby prevádzkovateľa.


Prevádzkovateľ na základe týchto podmienok sprístupní používateľovi služby:


-voľný priestor na svojom serveri, ktorý prevádzkuje, tak aby každý zaregistrovaný používateľ mohol ukladať, upravovať, rozširovať obmedzenému alebo neobmedzenému okruhu osôb svoje záznamy (zvukové, zvukovo-obrazové, obrazové, literárne)

-ďalšie služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ – možno založiť si a viesť vlastný blog, vytvárať a zúčastňovať sa chatov, diskusií, zoznamiek, komunikácie(textovej, zvukovej, obrazovej ) v reálnom čase a ďalších služieb podľa ponuky prevádzkovateľa.

-prevádzkovateľ poskytuje uvedené služby každému zaregistrovanému používateľovi bezplatne, na základe registrácie a vyslovenia súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami.

-používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len záznamy, ku ktorým má autorské práva respektívne súhlas autora. Používateľ nesmie na server pridávať videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických videí.

-používateľ berie na vedomie, že registráciou a vyslovením súhlasu so všeobecnými podmienkami, súhlasí s použitím svojich záznamov (zvukové, zvukovo-obrazové, obrazové, textové) na akékoľvek rozširovanie, verejný prednes a verejné vystavenie treťou osobou, a to v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia a bezodplatne.

-používateľ berie na vedomie, že voľný priestor, ktorý poskytuje prevádzkovateľ nie je určený na zálohovanie dát používateľa.

-používateľ nesmie zasielať nevyžiadané informácie (spam) komerčnej komunikácie ostatným používateľom portálu, a to ani v diskusiách, v komentároch, vo videách, a ani v žiadnom príspevku, ktorý umiestni na adrese www.filmuj.sk.

-maloletý používateľ je oprávnený používať služby portálu www.filmuj.sk len pod dohľadom svojich právnych zástupcov alebo s ich súhlasom.

-používateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by ohrozoval, obmedzoval alebo zasahoval do riadneho chodu portálu, ohrozoval alebo obmedzoval jeho bezpečnosť, ako aj získaval osobné údaje o iných používateľoch.

-používateľ je povinný sa zdržať akýchkoľvek zásahov do autorských práv ku dielam umiestneným na www.filmuj.sk, diela tretích osôb nesmie sprístupňovať, šíriť, používať bez súhlasu ich autorov alebo nositeľov autorských práv.

-používateľ berie na vedomie, že na www.filmuj.sk nesmie žiadnym spôsobom propagovať či už

otvorene alebo skrytou formou:

1. násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine

2. zbrane a strelivo, propagovať vojnu

3. alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov

4. príspevky s obscénnym obsahom, pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie), vrátane príspevkov znevažujúcich alebo urážajúcich osoby

5. ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie


Používateľ berie na vedomie, že záznamy alebo ich časti, ktoré umiestňuje na www.filmuj.sk nesmú odporovať ani obchádzať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.


Používateľ nesmie umiestňovať na portáli www.filmuj.sk záznamy alebo informácie, ktorými najmä:


- ohrozuje alebo porušuje práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného duševného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu, a pod.) ,

- zasahuje do osobnostných práv fyzických osôb – jej súkromia, mena, prejavov osobnej povahy, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, alebo zasahuje do dobrej povesti právnickej osoby, alebo neoprávnene používa jej názov,

- ohrozuje alebo porušuje hospodársku súťaž, alebo sa dopúšťa nekalosúťažného konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom,

- neoprávnene používa obchodné meno, ochranné známky, alebo iné označenia, zameniteľné s obchodným menom, ochrannou známkou prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pričom na použitie takýchto označení používateľ nie je oprávnený,

- organizuje, objednáva, pomáha, navádza, podporuje alebo podnecuje na spáchanie trestného činu alebo na hromadné neplnenie dôležitých zákonných povinností, schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje trestný čin alebo jeho páchateľa,

- navádza, podnecuje, podporuje alebo schvaľuje užívanie alebo zneužívanie omamných a psychotropných látok, vrátane fajčenia, užívania alkoholu, jedov, prekurzorov a to najmä mladistvými,

- sa vyhráža iným osobám alebo skupine obyvateľov, použitím násilia, usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu,

- verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo skupinu osôb pre jeho vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,

- sa verejne vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre ich farbu pleti, obmedzovaním ich práv a slobôd, alebo takéto obmedzenie vykoná, alebo podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny,

- úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážnym znepokojením aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu , ktorá je nepravdivá alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať takéto nebezpečenstvo,

- rozširuje, sprístupňuje, rozmnožuje akékoľvek erotické a pornografickýé diela, osobitne detskú pornografiu, vrátane takých zobrazení, v ktorých sa zobrazuje neúcta k človeku, ohrozenia mravnosti a násilie, alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, a aj keď tieto diela sprístupňuje osobám starším ako 18 rokov,

- obsahuje nepravdivý údaj o osobe, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť váženosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu,

- poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretím osobám,

- neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného,

- neoprávnene sprístupní alebo zverejní osobné údaje inej osoby,

- podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje ku potlačeniu základných ľudských práv a slobôd,

- verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat hesiel prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

- verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust,

- sa dopúšťa trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom,

- inak berie na vedomie prípadnú trestno-právnu, administratívno-právnu, resp. občiansko-právnu zodpovednosť za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie a videá (fotografie) uložené na serveroch portálu www.filmuj.sk.

- používateľ nesmie v záznamoch, materiáloch, alebo informáciách, ktoré ukladá na www.filmuj.sk šíriť akúkoľvek platenú alebo neplatenú reklamu na svoje výrobky, služby alebo činnosť ani na výrobky, služby a činnosť tretích osôb, okrem používateľa platenej služby na základe písomnej dohody.

Používateľ súhlasí s tým, že mu bude na portáli www.filmuj.sk zobrazovaná reklama a budú rozposielané reklamné maily propagujúce novinky a aktivity tohto servera.


Používateľ súhlasí s tým, aby mu boli elektronickou poštou doručované informácie komerčnej komunikácie týkajúce sa prevádzkovateľa alebo tretej osoby, príp. reklama na výrobky, služby alebo činnosť prevádzkovateľa alebo tretej osoby v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V súlade s § 6 ods. 4 zákona o elektronickom obchode č. 22/2004 Z. z. prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie, ktoré poskytol používateľ alebo boli na žiadosť používateľa uložené na portáli www.filmuj.sk, ak prevádzkovateľ nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní používateľa a ak koná na odstránení protiprávneho konania bez zbytočného odkladu.


Prevádzkovateľ nie je v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 22/2004 Z. z. povinný sledovať informácie a ani nie je oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré používatelia ukladajú alebo prenášajú. Ak sa však prevádzkovateľ dozvie o protiprávnosti takýchto záznamov a informácií, je povinný odstrániť ich alebo zamedziť prístup ku nim.


Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia používateľa okamžite odstrániť uložené záznamy alebo informácie, ktoré používateľ uložil na www.filmuj.sk, ak prevádzkovateľ zistí, že používateľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy alebo všeobecné pravidlá a podmienky používania portálu www.filmuj.sk, resp. dobré mravy.


Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zodpovedá za škody alebo iné ujmy spôsobené postupom používateľa v rozpore s týmito pravidlami a podmienkami.


V prípade, že sa používateľ dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito pravidlami a podmienkami, je prevádzkovateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení používateľa, jednostranne a s okamžitou platnosťou ukončiť vzťah medzi používateľom a prevádzkovateľom na základe, ktorého prevádzkovateľ poskytuje používateľovi voľný priestor.


Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať neobmedzené služby a nezodpovedá používateľovi za nedostupnosť portálu www.filmuj.sk ani pomalé pripojenie k Internetu.


Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať dáta, ktoré používateľ umiestňuje na portáli www.filmuj.sk ani nezodpovedá za ich zničenie, stratu alebo odstránenie uložených dát.


Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, podľa svojho uváženia odstrániť uložené dáta (záznamy zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové, súbory, blogy, texty a iné informácie) bez nároku na odplatu alebo odškodnenie.


Používateľ portálu www.filmuj.sk nesmie ukladať opakovane rovnaké záznamy, informácie, komentáre, blogy, aké už raz uložil. Ak prevádzkovateľ takúto skutočnosť zistí, je oprávnený duplicitné príspevky odstrániť bez upozornenia používateľa.


Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť príspevky používateľa v zlej kvalite (t. j. zle viditeľné, rozmazané, rozrastrované) aj bez predchádzajúceho upozornenia používateľa.


Používateľ portálu www.filmuj.sk je povinný pri registrácii uviesť pravdivé údaje a zodpovedá za pravdivosť údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje všetky informácie a údaje, ktoré používateľ poskytol pri registrácii chrániť v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. a zaväzuje sa neposkytnúť ich žiadnej tretej osobe bez súhlasu dotknutého používateľa. Používateľ zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby podľa týchto podmienok a pravidiel neobmedzenej skupine používateľov alebo jednému používateľovi podľa vlastného uváženia. Ukončenie poskytovania služby nastane najskôr v okamihu, keď je doručený dotknutému používateľovi prejav vôle prevádzkovateľa o ukončení poskytovania služby podľa týchto pravidiel a podmienok.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť alebo pozastaviť ktorúkoľvek poskytovanú službu a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť podľa vlastného uváženia pravidlá a podmienky využívania portálu www.filmuj.sk a to aj bez uvedenia dôvodu.


Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenie servera.


Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi a tretím osobám spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.


Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.


Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.


Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.


V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.


Tieto pravidlá a podmienky používania portálu www.filmuj.sk sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.